Sự khác biệt giữa 2 bản KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT năm 2020 và 2021

Diện tích đất nông nghiệp giảm và diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên, qua năm 2021 cũng thấy được kế hoạch sử dụng đất của các dự án đã được lên kế hoạch trong bản này. Đất nông nghiệp giảm từ 47.887ha xuống 44.734,87ha Hàng loạt dự án Nam Đảo đã có kế hoạch sử dụng đất, trong...

Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất [ ĐỀ TÀI THẢM KHẢO]

Giá đất tính bồi thường hiện nay có phản ánh đúng trị giá trên thị trường? Khi bên THĐ và bên có đất bị thu hồi không cùng quan điểm với nhau về giá thì pháp luật quy định giải quyết bất đồng như thế nào để đảm bảo tính khách quan? Thông qua việc phân tích những điểm mới...