Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm...