Category: FILE Lưu Trữ

Toàn bộ văn bản có liên quan đến Bất động sản Phú Quốc đều nằm tại đây

Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang

Căn cứ theo quyết định số 2044/QĐ-UBND Kiên Giang về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ nội dung của Quyết định: QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên...