Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc năm 2021

Last modified date

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc năm 2021 trên google maps

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Phú Quốc) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (Chi tiết tại Phụ lục 1).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (Chi tiết tại Phụ lục 2).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ lục 3).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: trong năm 2021 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc:

a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

đ) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

BẢN ĐỒ QH-KHSDD PHÚ QUỐC 2020 – NGOC KHOA VILLAS 0912746538

LINK TÍCH HỢP GOOGLE MAPS CỦA BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÚ QUỐC 2021 : Nhấn vô đây

Bản đồ được trích ra từ file Kế Hoạch Sử Dụng Đất Phú Quốc 2020 bởi Khoa Vũ – Ngoc Khoa Villas, đây sẽ là bản quy hoạch sử dụng nhiều nhất trong kiểm tra quy hoạch phú quốc . Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tới Hotline: 0912746538

Kí hiệu các loại đất:

 1. ONT: Đất ở Nông Thôn
 2. ODT: Đất ở Đô Thị
 3. CLN: Đất trồng Cây Lâu Năm
 4. HNK: Đất Hàng Năm Khác
 5. DGD: Đất Giáo Dục
 6. TSC: Đất Xây Dựng Trụ Sở Cơ Quan
 7. CQP: Đất Quốc Phòng
 8. CAN: Đất An Ninh
 9. SKK: Đất khu Công Nghiệp
 10. SKN: Đất Cụm Công Nghiệp
 11. TMD: Đất Thương Mại Dịch Vụ
 12. SKC: Đất Sản Xuất Kinh Doanh
 13. SKX: Đất Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng, Gốm Xứ
 14. DDT: Đất Di Tích
 15. TON: Đất Tôn Giáo
 16. NTD: Đất Nghĩa Trang
 17. DKV: Đất Khu Vui Chơi Giải Trí Công Cộng
 18. RPH: Đất Rừng Phòng Hộ
 19. RDD: Đất Rừng Đặc Dụng

Ngoài ra bạn có thể kiểm tra Quy hoạch 486 Phú Quốc tại đây: https://phuquochome.vn/ban-do-quy-hoach-486-phu-quoc/

Hiện tại bên mình có nhận hỗ trợ pháp lý cho các thửa đất cần tách thửa, chuyển mục đích và cấp sổ lần đầu, chi tiết liên hệ qua Hotline 0912746538.

KHOA VŨ

Admin PhuQuocHome.Vn

Ngoc Khoa Villas

Tôi là Ngoc Khoa Villas, Admin của PhuQuocHome.Vn , hi vọng rằng nội dung tại Website này hữu ích đối với bạn, nếu bạn muốn ký gửi hoặc đặt hàng BĐS Phú Quốc có thể liên hệ với tôi qua 0912746538. Tài khoản VPBank: 164321258 - VU NGOC KHOA