Tag: Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố Phú Quốc năm 2022